SprintMAP.MPZP jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz automatycznego tworzenia wypisu i wyrysu z treści planu. Podstawowym przeznaczeniem aplikacji jest usprawnienie pracy projektanta / urbanisty w zakresie redakcji rysunku oraz redakcji tekstu uchwały. W administracji, aplikacja pozwala na automatyczne tworzenie wypisu i wyrysu z Planu. Pracuje jako rozszerzenie ArcGIS Desktop na wszystkich poziomach funkcjonalności (ArcView, ArcEditor, ArcInfo). Aplikacja zapewnia utrzymanie standardu budowy kluczowych danych związanych z planowaniem przestrzennym oraz ułatwia zarządzanie danymi.

Unikalnym rozwiązaniem jest edytor tekstu uchwały pozwalający redagować pełną treść aktu prawnego bezpośrednio w bazie GIS. Zmiana jakiegokolwiek istotnego atrybutu w warstwie rysunku planu pociąga za sobą zmianę treści uchwały. Tekst uchwały generowany jest jako raport z bazy danych i zapisany może być do plików edytora tekstów (rtf) lub do dokumentu XML w schemacie zgodnym z wymogami Edytora Aktów Prawnych. Mechanizm ten warunkuje również poprawne tworzenie wypisu i wyrysu z uchwalonego miejscowego planu.


Podstawowe cechy aplikacji  SprintMAP.MPZP

 • Proces tworzenia rysunku planu jest poprzedzony automatycznym utworzeniem standardowej struktury danych przewidującej kolejne etapy projektowania graficznego (inwentaryzacja, wnioski, uwarunkowania formalno-prawne, użytkowania terenu, środowiska przyrodniczego, ekofizjografii, koncepcji planu i ustaleń planu);
 • Aplikacja obsługuje struktury danych dla Studium, MPZP i WZiZT.
 • Przyjęto się że struktura danych w standardzie jest niezmienna, ewentualnej modyfikacji podlegają jedynie elementy merytoryczne (związane z planowaniem) tj. zakres słowników wartości wykorzystywanych przy uzupełnianiu informacji opisowej oraz biblioteka symboli graficznych.
 • Elementy opracowania graficznego mają przygotowane biblioteki symboli dla wybranych skal opracowania.
 • Biblioteki symboli graficznych oraz słowniki mogą być modyfikowane wyłącznie narastająco. Modyfikacja jest realizowana przez administratora systemu. Kolejne wersje bibliotek i słowników nazywane są kolejnymi wersjami standardu i są numerowane.
 • Aplikacja  importuje do struktur MPZP standardowe struktury danych dla SWDE, zapisane w postaci geobazy ArcGIS.
 • Aplikacja pozwala załadować do struktur MPZP dowolne dane graficzne w formacie ArcGIS Feature Layer przy pomocy mechanizmu ETL.
 • Aplikacja pozwala tworzyć repliki danych w celu równoległego prowadzenia kilku wariantów opracowania planistycznego.
 • Aplikacja dostarcza narzędzi automatyzujących rutynowe i najbardziej typowe prace „kreślarskie”.
 • Aplikacja pozwala kontrolować dane na każdym etapie pracy.
 • Aplikacja umożliwia dostęp do dowolnego etapu opracowania w każdym momencie (o ile etap został zrealizowany).
 • Aplikacja pozwala stworzyć dowolną zaprojektowaną w konfiguracji kompozycję mapową na dowolnym etapie opracowania.
 • Aplikacja posiada wbudowany Edytor Tekstu Uchwały pozwalający redagować treść aktu prawnego oraz generować uchwałę jako raport z bazy danych.
 • Aplikacja umożliwia tworzenie Rejestrów Planów i prace na wielu planach jednocześnie.
 • Aplikacja posiada system zarządzania wnioskami i decyzjami o warunkach zabudowy.
 • Wyrys i wypis z MPZP generowany jest również jako raport z bazy danych.

Broszura informacyjna

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.