Skrócony opis funkcjonalności aplikacji SprintMAP.MPZP


Narzędzia do obsługi geobazy projektu MPZP:


 • Źródło danych  - ustawienie nowego źródła i ładowanie danych. Wskazana geobaza MPZP zostanie wczytana do okna mapy w ustalonej konfiguracji i symbolizacji określonej do wszystkich klas obiektów.
 • Kreator projektu MPZP  - wizard za pomocą którego przygotowana zostanie pusta geobaza MPZP. Projektant w kolejnych etapach określa parametry geobazy takie jak nazwa, rodzaj i lokalizacja geobazy, układ współrzędnych sporządzanego planu.
 • Import danych ewidencyjnych - mechanizm ten umożliwia import danych SWDE:
  • klasoużytki,
  • działki ewidencyjne z mapą własności,
  • budynki,
  • obręby ewidencyjne,
  • mapa własności (tworzona przez SprintMAP.SWDE).
 • Kopiowanie danych - to narzędzie kopiowanie danych między dwoma warstwami z możliwością mapowania pól.

alt

 • Usuń/przelicz indeks przestrzenny - usuwanie i przeliczanie indeksów przestrzennych w projektach MPZP zapisanych w geobazach plikowych.
 • Rejestr planów - narzędzie automatyzujące pracę na wielu planach jednocześnie, zarządzanie planami, aktualizowanie rejestru planów oraz tworzenie hurtowni danych, np. do celów publikacji w portalach GIS.
 • Zarządzanie wariantami planu - narzędzie służy do tworzenia repliki danych w celu równoległego prowadzenia kilku wariantów opracowania planistycznego.
 • Tworzenie kopii zapasowej geobazy - mechanizm automatycznego tworzenie kopii zapasowych.
 • Identyfikator planu - okno konfiguracyjne identyfikatora planu.
 • Informacja o planie - wyświetlenie okna informacyjnego z pełnym opisem planu.

Narzędzia projektanta MPZP - Menu Projektowanie umożliwia wykonanie określonych czynności projektowych wykonywanych na każdym etapie pracy nad mpzp.


Narzędzia zgrupowane są w menu tematycznie:

I. Narzędzia do obsługi geometrii:

 • Narzędzia PseudoCAD - grupa narzędzi wspomagających edycję obiektów np: rysowanie kątami prostymi, podział wielokąta szkicem, podział wielokąta liniami, zamiana linii na poligony i topologiczna edycja werteksów:


 • Geoprzetwarzanie obiektów - grupa narzędzi do przetwarzania obiektów np: scalanie, wycinanie, przecinanie, kopiowanie ze wskazaniem warstwy źródłowej i docelowej.

alt

 • Strefy buforowe - narzędzia do generowania stref buforowych dla punktów, linii i poligonów z jednoczesnym kodowaniem wybranego atrybutu warstwy docelowej np: automatyczne generowanie strefy buforów osi jezdni w warstwie przeznaczeń terenu z kodowaniem symbolu terenu. Strefy można generować dla selekcji lub całej warstwy.

alt

 • Linie widoczności -  wycinanie kątów widoczności na skrzyżowaniach. Mechanizm umożliwia dodatkowo zaokrąglenie narożników poprzez podanie liczny załamań łuku widoczności.

altII. Narzędzia do obsługi atrybutów:

 • Autonumeracja obiektów - automat służący do numeracji obszarów przeznaczenia terenu. Identyfikator symbolu terenu może być zapisany w dwóch wersjach:
  • numer + kategoria - 1MN
  • kategoria + numer - MN1

alt

 • Edytor atrybutów -  to rozbudowane narzędzie pozwalające na szybką edycję atrybutów dla poszczególnych klas obiektów MPZP. Pozwala na edycję zarówno pojedynczych jak i wielu obiektów (zaznaczonych lub wszystkich).
  Wczytywana z dostarczonego pliku konfiguracja reguł dla wszystkich klas obiektów MPZP, pozwala na automatyzację i przyspieszenie wprowadzania danych atrybutowych obiektów.
  Podstawowe funkcje narzędzia:
  • wprowadzanie identyfikatora planu jako wartości stałej,
  • szybki dostęp do wartości tablicowych i domenowych,
  • automatyczne obliczanie unikalnego kodu ID obiektów,
  • zdefiniowane tabele relacji między obiektami,
  • szybka zmiana wymagalności, widoczności oraz aktywności atrybutów obiektów,
  • możliwość zmiany kolejności wyświetlanych atrybutów obiektów,
  • bieżąca kontrola kompletności wprowadzanych danych na podstawie zdefiniowanych zasad wymagalności atrybutów dla poszczególnych klas obiektów.

alt

alt

 • Włączenie/wyłączenie etykiet - narzędzie do obsług widoczności etykiet stosowanych w projekcie mpzp.
 • Kodowanie pól - służy do automatycznego uzupełniania opisu obiektów.

III. Narzędzia do obsługi danych rastrowych oraz zasobów MPZP:

 • Narzędzia rastrów - narzędzia pozwalające na zarządzanie wieloma zestawami rastrów, umieszczonych w dowolnych katalogach. Generuje zasięgi wybranych rastrów, umożliwiając ich szybkie wczytanie/usunięcie z ArcMAP lub włączenie/wyłączenie w oknie mapy. Ponadto narzędzie to informuje o zmianie ilości rastrów we wskazanych katalogach i pozwala na szybką aktualizację zasięgów rastrów. Istnieje również możliwość wyświetlenia etykiet pokazanych zasięgów rastrów.

alt


 • Narzędzia obsługi Rejestru Planów - jest to narzędzie do tworzenia rejestrów planów.


IV. Narzędzia zarządzania kontekstem i środowiskiem pracy:

 • Pasek projektowania - wywołanie paska narzędziowego Projektowanie (SprintMAP.MPZP).
 • Środowisko dociągania ArcGIS - wywołanie okna środowiska dociągania  (ArcGIS).

V. Narzędzia obsługi tekstu uchwały:

 • Edytor tekstu uchwały - pozwala redagować pełną treść uchwały bezpośrednio z rysunku planu. Zmiana istotnego atrybutu w bazie planu pociąga za sobą zmienię treści uchwały. Tekst uchwały zapisywany jest w  bazie i do plików rtf, pdf lub dokumentów XML w schemacie zgodnym z wymogami Edytora Aktów Prawnych (format LAPX).

alt

 • Konwersja tekstu uchwały -  łączy istniejący tekst uchwały z rysunkiem planu.Aplikacja SprintMAP.MPZP umożliwia kontrolowanie danych pod względem:


 • Kontrole atrybutowe - analizuje poprawność wprowadzenia wartości opisowych obiektów.
 • Zgodności ze schematem XML - sprawdzanie zgodności struktury geobazy ze schematem XML MPZP.
 • Poprawności geometrycznej  - kontrole geometryczne.
 • Reguł przestrzennych - kontrole topologiczne.Menu Analizy umożliwia wykonanie prostych analiz. • Statystyki - sumowanie powierzchni dla kodu bądź grupy kodów. Wynik można zapisać do pliku *.csv .

alt

 • Bilanse -  bilansowanie powierzchni - narzędzie może być pomocne np: do przygotowania wniosków rolnych.

alt


Funkcje menu Wydruk planu służą do przygotowania opisów i generowania wielkoformatowych wydruków planów oraz pozwala na tworzenie kompozycji planu.
SprintMAP.MPZP pozwala stworzyć dowolną zaprojektowaną w konfiguracji kompozycję mapową. Domyślnie konfiguracja zawiera wydruki w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 w dwóch kolorystykach - wydruk kolorowy i czarnobiały. Program umożliwia zapisanie do geobazy MPZP dowolnej kompozycji mapowej (*.mxd).

altFunkcje menu Administracja to narzędzia do zarządzania wnioskami i decyzjami  WZiZT oraz narzędzie do przygotowania wypisów i wyrysów z MPZP: • Wypis i wyrys z MPZP - służy do przygotowania wypisu i wyrysu z MPZP.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu (skany planów) - pozwala na przygotowanie wypisu i wyrysu z uchwalonego planu.
 • Zarządzanie wnioskami WZiZT - pozwala na szybkie zarządzanie wnioskami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Decyzje o warunkach zabudowy - system zarządzania decyzjami o warunkach zabudowy.


alt

Decyzje o warunkach zabudowy - zarządza decyzjami o warunkach zabudowy.

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.